پایه اول (شعبه سه امید)
آدرس: هفت تیر 23، دوربرگردان اول

شماره تماس ها: 0513-8691640 و 0513-8671749

پایه دوم (شعبه پنج امید)
آدرس: کوثر 6، بعد از چهارراه اول

شماره تماس ها: 0513-8817241 و 0513-8819582

پایه سوم (شعبه یک امید)
آدرس: دانش آموز 29، نرسیده به چهارراه دوم

شماره تماس ها: 0513-6070193 و 0513-6070198

پایه چهارم (شعبه چهار امید)
آدرس: نبش سروش 10

شماره تماس ها: 0513-6013793 و 0513-6013709

پایه پنجم (شعبه دو امید)
آدرس: هنرستان 24، پلاک 10

شماره تماس ها: 0513-8832484 و 0513-8817066

پایه ششم (شعبه شیش امید)
آدرس: صارمی 37، انتهای گلستان 1

شماره تماس ها: 0513-8675368 و 0513-8673197